Dr. Szemethy Róbert ügyvéd  

Iroda: 9024. Győr, Fészek utca 4. . 

 E mail: asiainwest@gmail.com   

MEGHATALMAZÁS

Alulírott ,………………………………………………………………………………………………. magyar állampolgár

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:15. § (1) bekezdése, az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.) 34. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 64. § (1) bekezdése alapján, ezúton

m e g h a t a l m a z o m

Dr. Szemethy Róbert egyéni ügyvédet (székhely: 9024.Győr, Fészek utca 4. fsz .1.; kamarai azonosítási szám: 36069404), hogy a meghatározottak szerint nyilvántartás céljából való regisztráció ügyben az Adós, Végrehajtó , Bankok, Faktor Társaságok ill. Felszámoló előtt - teljes körű képviselet körében eljárjon.

Az Üttv. 28. § (3) bekezdése alapján a meghatalmazás feljogosítja az ügyvédet minden olyan cselekményre, amely a rábízott ügy szabályszerű ellátásával jár, így az Üttv. 34. § (4) bekezdése értelmében okirat, pénz és más vagyontárgy átvételére is.

Az Üttv. 34. § (2) bekezdése alapján az ügyvédnek adott meghatalmazás csak akkor érvényes, ha írásba foglalták. A meghatalmazást a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. A megbízó és az ügyvéd által aláírt meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirat.

Az Üttv. 34. § (5) bekezdése alapján az ügyvéd képviseleti jogkörének korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az a meghatalmazásból kitűnik.

A Ptk. 6:15. § (3) bekezdése alapján a meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Az Üttv. 28. § (5) bekezdése alapján az ügyvéd a megbízás ellátásához helyettes ügyvédje, alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, a nála működő külföldi jogi tanácsadó, továbbá más ügyvéd, európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász közreműködését is igénybe veheti.

Budapest, 2019…………...

 

……………………………………..

A képviselet ellátását vállalom :

meghatalmazó Dr. §zemethy Róbert ügyvéd

Office: 9024. Győr, Fészek utca 4. fsz.1.

E mail: asiainwest@gmail.com Phone : 0036 20 4841596

KASZ: 36069404 Asz: 50241958 -1 -28

 

 

…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………

Tanú: ( név, lakcím, szig sz, névaláírás) Tanú: ( név, lakcím, szig sz, névaláírás)

 

 

                                                                                     

 

Kelt: Budapest. 2018...........