Titoktartási és meg nem kerülési megállapodás

 

 

 

Preambulum:

 

Az információt fogadó félnek ingatlan értékesítés céljára megküldött anyagokkal összefüggésben az információt adó fél bizalmas információkat bocsát a szerződő fél rendelkezésére.

 

Az ezzel összefüggő kérdések szabályozására a szerződő felek a következőkben állapodnak meg:

1. Bizalmas információknak számítanak jelen szerződés értelmében azon információk, ismeretek és alkalmasint minták, amelyeket a szerződő felek a fent nevezett célból egymással megosztanak – a továbbiakban összefoglalóan „Információk”.

A jelen megállapodásban tartalmazott kötelezettségek csak azon információkat érintik, amelyek ez idáig írásban vagy más formában megjelenítve „bizalmas” vagy hasonló megjegyzést kaptak, vagy amelyeket ez idáig szóban közvetítettek, és közlésüknél bizalmasnak jelölik.

 

2. Az információt fogadó fél biztosítja a másik felet arról, hogy valamennyi, a másik szerződő féltől tudomására jutott információval gondjaira bízott vállalati titok módjára bánik, és harmadik fél számára mindaddig nem teszi hozzáférhetővé, amíg és amennyiben

 

a)     ezen információk nem voltak az információt befogadó fél számára titoktartási kötelezettség nélkül már korábban is ismertek 

vagy

b)     nem köztudottak vagy nem válnak általánosan ismertté a befogadó közreműködése nélkül

vagy

c)     ezen információkat a befogadóval harmadik fél titoktartási kötelezettség nélkül közölte ill. részére átengedte

vagy

d)     ezen információkat bizonyítható módon a befogadótól függetlenül dolgozták ki

vagy

e)     ezen információkat jogi előírások alapján a hatóságok számára hozzáférhetővé kell tenni

vagy

f)      ezen információk nyilvánosságra hozatalát az átengedő szerződő fél írásban engedélyezte.

 

3. Az információt adó fél a mindenkori másik fél részéről titoktartásra átadott információkkal a saját, hasonló jelentőséggel bíró információkhoz azonos gondossággal bánnak.

 

4. Az iratokat, valamint az ezekről készített összes másolatot és esetlegesen átadott mintákat az átadó szerződő fél írásbeli kérésére haladéktalanul ki kell szolgáltatni vagy, ha úgy kívánja, meg kell semmisíteni.

Az erre vonatkozó közlést legkésőbb jelen megállapodás lejártát követő három (3) hónapon belül írásban kell megtenni.

 

5. A szerződő felek között egyetértés uralkodik abban a tekintetben, hogy információk átengedése kizárólag a preambulumban megnevezett céllal történhet, és, hogy az átvevő a jelen megállapodás keretében átengedett információkat csak ilyen célra fogja felhasználni. Az információt átvevő az információkat csak azon munkatársának vagy alvállalkozójának teszi hozzáférhetővé, akiknek az információkra az előirányzott célból van szükségük, és akiket megfelelő titoktartásra kötelezett.

6. Az információt fogadó fél az információkat kifejezetten üzletszerzés céljából saját érdek és ismeretségi körében  adhatja tovább direkt marketing módszerével, ajánlási rendszerrel. Az ingatlannal kapcsolatos konstrukció, adat egyenes ági rokonai által, hozzátartozói által, gazdasági társasága érdekkörében , kapcsolt vállalkozás által az információt adó hozzájárulásával és engedélyével használható fel. 

 

7. Jelen megállapodás nem biztosít semmiféle licenc vagy egyéb jogot. Nem vállal garanciát az átengedett információk tekintetében.

 

8. Jelen megállapodás bármely változtatása, módosítása csak írásban történhet jogerős módon. Az írásbeliségről való lemondás is csak írásos formában történhet.

 

Hely, dátum………………………………  

 

 

..........................................................................                   ...................................................................................                                                                      információ birtokos                                                        információt szerző