KÉPVISELETI és VÉTELI  SEGÉDI  MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK  MEGSZERZÉSÉRE

 

 

Mely létrejött egyrészről:

Név: …………………………………………………………

Szül.hely, idő: ………………………………………….

Anyja neve: ……………………………………………………….

Szem.ig.szám: ……….……………………………..

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………...

mint megbízó (a továbbiakban Megbízó), másrészről:

Cégnév: Dr. Szemethy Róbert ügyvéd (9024. Fészek utca  4. adószám : 50241958 -1-28 mint megbízott (a továbbiakban Megbízott) között az alábbi feltételekkel:

1. A megbízási szerződés tárgya a ……………………………………………….ingatlan licit, faktor művelet, követelés vásárlás,  banki egyezség útján történő megvásárlása a megbízó javára, tulajdonába, nevére és annak elősegítése.

Az ingatlan nyilvántartási adatai:

címe:

megnevezése:

fekvése: 

helyrajzi száma:

tulajdoni hányad: 1/1,

jellege: 

Az ingatlan tartozékai és jellemző tulajdonságai: 

Alapterület:   

Az ingatlan tehermentesen kerül a vevő tulajdonába és birtokába

Az ingatlan becsértéke beköltözhetően: …………………….Ft,

előleg: …………………Ft,

 

2. A Megbízó büntetőjogi és kártérítési felelősségének tudatában kijelenti, hogy jogosult jelen megbízás adására és aláírására. A Megbízott kijelenti, hogy az ingatlan értékesítésének sem jogi, sem egyéb akadálya nincs, a felkínált ingatlan forgalomképes.

3. A Megbízó megbízza a Megbízottat az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának licit, faktor művelet, követelés vásárlás,  banki egyezség útján történő megvásárlása érdekében való közreműködésre.

4. Feladatok:

Ennek keretében a Megbízott feladatai az alábbiak:

·         a megbízó tájékoztatása az eljárás minden szakaszában

·         tanácsadás (taktikai / stratégiai )

·         kapcsolattartás a Bankokkal, Végrehajtókkal, Felszámolókkal, Faktor és Leasing TársaságokkaL, Adósokkal, egyéb érintettekkel valamint a Megbízó érdekeinek  képviselete ezek irányában.

·         vételi eljárásban való közreműködés a Megbízó javára , nevében és érdekében – mint vételi segéd.

·         sikeres vétel esetén az ingatlan birtokba adása technikai és törvényi eszközök segítségével.

·        sikeres vétel esetén  a teljes vétekár megfizetését követően intézkedés az ingatlan –tulajdonjogának megbízó javára történő  átvezetése ügyében .

 

5. Felelősség

A licit jellegére tekintettel a megbízott eredmény kötelmet az ingatlan eredményes megvásárlására nem vállal, de megtesz mindent annak érdekében , hogy a vétel a Megbízó javára létre jöjjön  az általa adott feltételek megvalósulása esetén . (limit ár)

 

6. Az eljárás folyamata

A Megbízó tudomással bír arról, hogy   a nevére történő értékesítés érdekében  regisztrációra van szükség, melyet a mellékelt  ügyvédi képviseleti meghatalmazás alapján a Megbízott foganatosít. A vétel sikerességéhez és eredményességéhez szükséges további eljárásokat jelen szerződés alapján a Megbízott végzi el a Megbízó nevében  érdekében és javára.

A regisztrációt követően – a Megbízott által írásban (e mail) útján közölt ……… számú Banki, Végrehajtói, Faktor Társasági,Felszámolói letéti számlára az ingatlan becsértékének 10 % át azaz ……………….Ft ot a Megbízó banki utalással teljesít a megbízott által közölt határnapot megelőző 3 munkanapon belül. Licit győztesség esetén az előleg a teljes fizetendő vételárba beszámít. Nem licit győztesség esetén az előleg a küldő számla számra 5 munkanapon beül vissza utalásra kerül hiánytalanul. A visszautalás tényének biztosságáért a Megbízott teljes vagyonával és felelősségbiztosításával is – felelősséget vállal.

Licit győztesség esetén a Megbízó – választása szerint – a licit napjától számított 30-60 napon belüli időpontra választva a teljes vételárat köteles megfizetni banki utalással- az előleg fizetésekor alkalmazott letéti számlára..A megfizetéssel egy időben megszerzi az ingatlan tulajdonjogát, melynek átvezetése ügyében a Meghatalmazott intézkedik. A teljes vételár megfizetésének elmaradása az előleg elvesztését eredményezi.

A vétel  időpontjától számított 30. napon válik jogerőssé a tulajdon szerzés. Ezen időn  belül az érintettek kifogással, észrevétellel élhetnek, melynek elbírálásáig  a vételár megfizetés, a birtokba adás , a tulajdonjog átruházás halasztódhat.

7. Limit ár:

A Megbízó a Megbízott által biztosított információk alapján ( jelen sz 1. pont adatai, helyszíni szemle, környezet, ház, lépcsőház megtekintése) meghatározza azt a felső vételárat (vételi ár- plafon ) , melyet az ingatlanért legfelső áron fizetni kíván - a továbbiakban limit árat-mely vételár felső határig a Megbízott a vétel során a Megbízottat még képviselheti. A Megbízott ezen összeg felett ajánlatot nem tehet. A Megbízott a limitár feletti összeg ajánlat tétele esetén a limit ár feletti túl ajánlati különbséget köteles megfizetni, kivéve, ha a licit záró idejéig a limit árat a Megbízott telefonon,vagy sms ben felfelé módosította, vagy a magasabb limit árat a Megbízó utólag jóvá hagyta.

Megbízó a limitárat : ………………………………………azaz…………………………….forintban határozza meg.

8. Díjak, :

A Megbízottat a  sikeres licitben való közreműködésért licit győztesség esetére vételi segédi jutalék és üzlet szerzési jutalék illeti, mely a szerzett  ingatlan piaci értékének és a licit győztes vételár különbözetének 20% a vagy ....................................Ft. . 10.000.000 Ft alatti piaci értékű ingatlan vétele esetén  a provízió ..........Ft.

Megbízó vállalja, hogy a  jutalékot az ingatlan birtokba adásával egy időben a Megbízott részére megfizeti.

9. Szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízó megsérti a mellékelt titoktartási és meg nem kerülési megállapodást vagy  Megbízottat megkerüli. Ebben az esetben a Megbízó köteles az ingatlan piaci értéke 15 % ának megfelelő összeget kötbér címén haladéktalanul a Megbízottnak megfizetni.

10. Jelen megbízási szerződés 2019........        – ig szóló illetve a vétel sikeressége  esetén az ingatlan tulajdonba és birtokba adásáig

11. Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

A megbízási szerződés egymással mindenben megegyező két példányban készült, melyet a szerződő felek - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - aláírásukkal megerősítenek.

A Megbízott a megbízást elfogadja és ellátja.

 

Budapest 2019…...

 

……………………………………………………

Megbízó

……………………………………………………

Megbízott

 

 

Tanú: ............................................................................  Tanú:.............................................................................